Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

CloudDrive is een handelsnaam van Lion Systems en een reseller van Livedrive en Jotta. Op de door CloudDrive aangeboden diensten zijn de volledige voorwaarden van Livedrive Ltd en Jotta AS van toepassing (Terms of Use). Om (ver)taal problemen bij eventuele juridische geschillen te voorkomen is deze in de engelse taal overgenomen.

Aanvullende voorwaarden van Lion Systems op de "Terms of Use" zijn:

  1. Lion Systems is niet aansprakelijk voor eventuele schade, voortvloeiend uit het falen, staken of veranderen van de diensten zoals die door Livedrive Ltd of Jotta AS worden aangeboden. Lion Systems is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet nakomen van afspraken door Livedrive Ltd of Jotta AS. Wel verplicht Lion Systems zich om in geval van calamiteiten of geschillen er alles aan te doen om als reseller van de dienst te bemiddelen met als doel de continuïteit van de dienst te waarborgen.
  2. In het geval Livedrive Ltd of Jotta AS haar diensten staakt of haar verplichtingen niet meer kan nakomen, verplicht Lion Systems zich om haar klanten de kosten voor de dienst te restitueren voor het tijdsdeel van de periode waarvoor de klant heeft betaald maar geen diensten meer heeft ontvangen. Bij wijzigingen in de voorwaarden van Livedrive ltd of Jotta AS naar Lion Systems als reseller heeft Lion Systems het recht lopende abonnementen aan te passen c.q. op te heffen waarbij restitutie van de resterende periode zal worden verstrekt.
  3. In het geval dat een klant zijn rekening niet voldoet, behoudt Lion Systems zich het recht om het betreffende account te verwijderen met de daarbij behorende data. Lion Systems is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit kan voortvloeien. Alle facturen, ongeacht de hoogte van het openstaande bedrag, waarvan de betalingstermijn is verstreken dragen wij over aan DAS Incasso. In dat geval komen de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de debiteur. Dit zijn de maximale kosten die conform de wet maximering incassokosten in rekening mogen worden gebracht met een minimum van 40,- euro.
  4. Lion Systems kan als reseller geen controle uitvoeren op de inhoud van de data die verspreid word via Livedrive of Jottacloud en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan.
  5. Opzegtermijn: Uiterlijk 7 dagen voor de ingang van de volgende periode. Opzeggen kan door een email te sturen aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. met het verzoek het account te beëindigen. Wanneer u aangeeft het account niet meer te gebruiken zullen wij het direct voor u verwijderen. Binnen 24 uur ontvangt u een bevestiging van de opzegging.

 

Algemene Voorwaarden Livedrive ltd

Algemene Voorwaarden Jotta AS